May 9th, 2012

Умань

Фома Аквинский "Против ошибок греков". Ч. 1, гл. 14

В процессе перевода Contra errores Graecorum у меня получилась такая вот тетраглосса (чешский вариант перевода есть только в бумажном виде). Весьма интересно было бы найти византийский перевод этого сочинения, желательно с комментариями переводчиков (они к эпохе отцов были ближе, и, возможно, могли точнее идентифицировать многочисленные цитаты, встречающиеся у Фомы.

Caput 14

Quomodo intelligitur quod dicitur: quod spiritus sanctus non mittit filium

Chapter 14

How the assertion that the Holy Spirit does not send the Son is to be understood

Rozdział 14

Jak należy rozumieć wypowiedź, że Duch Święty nie posyła Syna

Глава 14

Как понимать, когда говорят, что Дух Святой не посылает Сына

Item dubium esse videtur quod Athanasius dicit in III sermone Nicaeni Concilii, loquens de Arianis. Non, inquit, ut asserunt alienati a gratia Evangelii, et privati Deo spiritu, spiritus gratificat et mittit filium, propter quod audierunt: et nunc dominus misit me, et spiritus eius: Isai. XLVIII, 16; et alibi: spiritus domini super me: Isai. LXI, I. Hoc enim videtur esse contrarium ei quod Augustinus dicit in Lib. de Trinitate, quod filius sit missus a spiritu sancto, probans hoc per auctoritates inductas. Nec solum a spiritu sancto, sed etiam a se ipso probat eum missum, quia est missus a tota Trinitate.

Likewise perplexing is a test of Athanasius in his third discourse on the Council of Nicaea. Speaking of the Arians he says: “The Spirit does not, as these people far removed from the grace of the Gospel and deprived of God the Spirit assert, gratify the Son and send him. They base their opinion on two texts; And now the Lord and his Spirit have sent me; and: The Spirit of the Lord is upon me.” Now, this seems to contradict what Augustine says in his book on the Trinity that the Son was sent by the Holy Spirit, proving this by the very authorities just quoted. Moreover, he proves that Christ was sent not only by the Holy Spirit, but also by himself, because he was sent by the whole Trinity.

Wątpliwa też wydaje się wypowiedź Atanazego o arianach w Trzeciej Mowie na Soborze w Nicei: „Nie jest tak, jak twierdzą wyzuci z ewangelicznej łaski i pozbawieni Boga Ducha, że Duch Święty ogarnia łaską i posyła Syna. Powołują się przy tym na słowa Pisma: I oto Pan posyła mnie oraz Duch Jego; a gdzie indziej: Duch Pański nade mną". Otóż teza ta wydaje się sprzeciwiać nauce św. Augustyna z jego księgi O Trójcy popartej licznymi autorytetami, że Syn został posłany przez Ducha Świętego oraz że nie tylko przez Ducha Świętego, ale nawet przez samego siebie został posłany, gdyż został posłany przez całą Trójcę (73).

Далее мнится затруднительным сказанное Афанасием в Третьей речи о деяниях Никейского Собора об арианах: «Неверно утверждают отстранившиеся от благодати и лишенные Духа Божия, что Дух облагодетельствовал и послал Сына, – так они понимают услышанное: ‘И ныне Господь послал меня, и Дух Его’ (Ис 48:16), и также ‘Дух Господень надо мной’». Кажется, это противоречит сказанному Августином в книге О Троице, что Сын послан Духом Святым, и подтвержденному цитатами авторитетных [отцов]. Но Он послан не только Духом Святым, но и Самим Собой послан, поскольку Его посылает вся Троица.

Sed dicendum quod in missione divinae personae duo possunt considerari: primo auctoritas personae mittentis ad personam quae mittitur; secundo effectus in creatura, ratione cuius persona divina mitti dicitur. Cum enim personae divinae sint ubique per essentiam, praesentiam et potentiam, secundum hoc persona mitti dicitur, secundum quod novo modo per aliquem novum effectum incipit esse in creatura: sicut filius dicitur esse missus in mundum, inquantum novo modo incepit esse in mundo per visibilem carnem quam assumpsit, secundum illud apostoli Gal. IV, 4: misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege. Dicitur etiam mitti spiritualiter et invisibiliter ad aliquem, inquantum per sapientiae donum in eo incipit inhabitare: de qua missione dicitur Sap. IX, 10: mitte illam, scilicet sapientiam, a sede magnitudinis tuae, ut mecum sit et mecum laboret. Similiter etiam spiritus sanctus ad aliquem mitti dicitur, inquantum ipsum inhabitare incipit per donum caritatis, secundum illud Rom. V, 5: caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui datus est nobis.

But it is to be observed that in the mission of a divine person two things may be considered: first, the authority of the person sending with respect to the person sent; and second, the effect in the creature for the sake of which the divine person is said to be sent. For, since the divine persons are everywhere by essence, presence and power, a divine person is said to be sent inasmuch as in some new way through some new effect he begins to be present in a creature. Thus, the Son is said to be sent into the world inasmuch as he begins to be in the world in a new way through the visible flesh which he assumed, as the Apostle says in Galatians (4:4): “God sent his Son, born of a woman, born under the law.” He is also said to be sent someone spiritually and invisibly inasmuch as he begins to dwell in him through the gift of wisdom. It is of this that the Book of Wisdom speaks: “Send her, that is wisdom, forth from the throne of thy glory that she may be with me and toil with me” (9:10). Similarly, the Holy Spirit is also said to be sent to someone inasmuch as he begins to dwell in him through the gift of charity, according to Romans (5:5): “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.”

Zauważmy jednak, że w posłaniu Boskiej Osoby dwie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę: po pierwsze, stosunek Osoby posyłającej do Osoby posłanej, po wtóre, skutki w stworzeniu, ze względu na które mówi się o Osobie Bożej, że została posłana. Osoby Boskie są bowiem wszędzie swoją istotą, obecnością i mocą, toteż w tym sensie mówi się o Osobie Boskiej, iż jest posłana, że w nowy sposób, przez jakiś nowy skutek, zaczyna być w stworzeniu. I tak o Synu mówi się, że został posłany na świat, bo w nowy sposób – przez widzialne ciało, które przyjął – zaczął być w świecie; mówi o tym Apostoł: „Posłał Bóg Syna swego, stworzonego z niewiasty, utworzonego pod Prawem”. Mówi się również o posłaniu duchowym i niewidzialnym; w ten sposób zaczyna w kimś mieszkać dar Mądrości, o posłaniu której czytamy: „Poślij ją – tzn. mądrość –od tronu Twojej wielkości, aby była ze mną i ze mną pracowała”. Podobnie mówi się o Duchu Świętym, że jest posłany do kogoś, o ile zaczyna w nim mieszkać przez dar miłości, jak o tym mówi List do Rzymian: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”.

Но следует отметить, что в посылании Божественного Лица должны быть рассмотрены два [положения]: во-первых, власть посылающего Лица над Лицом посылаемым; во-вторых, действие в твари, ради которого говорится о посылании Божественного Лица. Поскольку Божественные Лица по своей природе, присутствию и силе вездесущи, о посылании Лица говорится в том смысле, который обозначает через некое новое действие новый способ бытия твари. И о Сыне говорится так, что Он был послан в мир, поскольку Он проявился в мире новым способом через видимую воспринятую Ним плоть, как сказано у апостола в Гал 4:4: «Бог послал сына Своего, Который родился от жены, подчинился закону». Говорится также о духовном и невидимом посылании [Сына], когда в ком-либо начинает обитать дар мудрости, о посылании которой говорит Прем 9:10: «от престола славы Твоей ниспошли ее – т. е. мудрость, – чтобы она споспешествовала мне в трудах моих». Подобным образом говорится и о посылании Духа Святого к кому-либо, если начинает Он в нем пребывать по дару любви, как сказано в Рим 5:5: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам»

Si ergo in missione divinae personae consideretur auctoritas mittentis ad personam missam, sic sola persona potest aliam mittere a qua est persona missa: et secundum hoc pater mittit filium, et filius spiritum sanctum, non autem spiritus sanctus filium; et sic Athanasius loquitur. Si autem in missione personae divinae consideretur effectus, ratione cuius persona mitti dicitur, cum effectus sit communis toti Trinitati (nam tota Trinitas operata est carnem Christi, et operatur sapientiam et caritatem in sanctis), tunc potest dici, quod persona mittitur a tota Trinitate; et sic intelligit Augustinus.

If, therefore, in the mission of a divine person the authority of the person sending be considered with respect to the person sent, only that person from whom another proceeds can send the other. Thus, the Father sends the Son, and the Son sends the Holy Spirit, not however the Holy Spirit the Son; and it is in this sense that Athanasius speaks. But, if in the mission of a divine person the effect for the sake of which the person is said to be sent is considered, then it may be said that the person is sent by the whole Trinity, since the effect is common to the whole Trinity. (For the whole Trinity produced the flesh of Christ and produces wisdom and charity in the saints). In this way Augustine understands the matter.

Jeśli więc w posłaniu Osoby Boskiej bierze się pod uwagę stosunek posyłającego do Osoby posłanej, to tylko ta Osoba może posłać inną, od której posłana Osoba pochodzi. W ten sposób Ojciec posyła Syna i Syn Ducha Świętego, Duch Święty zaś nie posyła Syna; i o tym mówił Atanazy. Jeżeli zaś w posłaniu Osoby Boskiej bierze się pod uwagę skutek, ze względu na który mówi się o Osobie, że jest posłana – ponieważ skutek jest wspólny całej Trójcy (albowiem cała Trójca uczyniła ciało Chrystusa oraz sprawia mądrość i miłość w świętych), można powiedzieć, że Osoba jest posyłana przez całą Trójcę; i tak to rozumie Augustyn.

Итак, если в посылании Божественного Лица мы рассмотрим власть Лица посылающего над Лицом посылаемым, [то увидим, что] только то Лицо может посылать Другое, от Которого это Другое происходит: и потому Отец посылает Сына, а Сын – Духа Святого, но не Дух Святой – Сына, как и говорит Афанасий. Но если же в посылании Божественного лица мы рассмотрим действие, из-за которого Лицо называется посланным – поскольку действие общее для всей Троицы (ведь вся Троица действовала в Теле Христовом, и учинила мудрость и любовь святых), то можно  сказать, что Лицо посылается всей Троицей; и так [это] понимает Августин.

Sed tamen sciendum quod licet persona divina interdum secundum Augustinum dicatur mitti a persona a qua non procedit, non tamen persona quae a nullo procedit, potest dici quod mittatur. Pater enim, quia a nullo est, a nullo mittitur, licet per aliquod novum gratiae donum hominem inhabitet, et ad hominem venire dicatur, secundum illud Ioan. XIV, v. 23: pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus. Sic ergo in persona quae mittitur, requiritur quod aeternaliter ab aliqua persona procedat, sed non est necessarium quod procedat aeternaliter ab illa persona a qua mittitur, sed sufficit quod ab illa persona sit effectus secundum quem mittitur. Et hoc dico secundum modum quo Augustinus loquitur de missione.

It must be borne in mind, however, that although according to Augustine a divine person may sometimes be said to be sent by a person from whom he does not proceed, it cannot be said of a person who does not proceed from another that he is sent. Now, since the Father is from no one, he cannot be sent, although he dwells in man by the new gift of grace and may be said to come to him, according to John (14:23): “My Father will love him and we will come to him and make our home with him.” Hence, for a person to be sent it is necessary that he proceed eternally from another person; but it is not necessary that he proceed eternally from that person by whom he is sent. It is enough that the effect according to which he is sent should proceed from that person. I say this in accord with the manner in which Augustine speaks of mission.

Należy wszakże wiedzieć, że chociaż według Augustyna mówi się niekiedy o Osobie Boskiej, że jest posłana przez Osobę, od której nie pochodzi, nie można jednak tego mówić o Osobie, która od nikogo nie pochodzi. Ojciec bowiem, ponieważ od nikogo nie pochodzi, przez nikogo nie jest posłany, jakkolwiek mówi się o Nim, że mieszka w człowieku przez jakiś nowy dar łaski oraz że do człowieka przychodzi, jak o tym powiedziano u Jana: „Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy”. Tak więc Osoba, która jest posyłana, musi przedwiecznie pochodzić od innej Osoby, nie jest jednak konieczne, aby przedwiecznie pochodziła od tej Osoby, przez którą jest posyłana, lecz wystarczy, aby od tej Osoby pochodził skutek, ze względu na który jest posyłana. Mówię zaś to według nauki Augustyna o posłaniu.

Но да будет известно, что, согласно Августину, иногда Божественное Лицо может называться посланным тем Лицом, от Которого не происходит, но то Лицо, Которое ни от кого не происходит, не может называться посылаемым. Ведь Отец, Который ни от кого, никем не посылается, хотя пребывает через некий новый дар благодати в человеке и называется приходящим к человеку, как сказано в Ин 14:23: «Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим». Итак, посылаемое Лицо должно вечно происходить от другого Лица, но нет необходимости в том, чтобы Оно вечно происходило от того Лица, от Которого посылается, но достаточно, чтобы от этого Лица было действие, из-за которого [Лицо] посылается. И это я поясняю тем же способом, который применяет Августин к посыланию.

Sed secundum Graecos, persona non mittitur nisi ab illa a qua procedit aeternaliter: unde filius non mittitur a spiritu sancto, nisi forte secundum quod est homo. Propter quod Basilius auctoritates praedictas exponit, ut per spiritum intelligatur pater, secundum quod spiritus essentialiter sumitur, ut habetur Ioan. IV, 24: Deus spiritus est; et sic etiam Hilarius exponit in Lib. de Trinitate.

But according to the Greeks a person is not sent except by that person from whom he proceeds eternally; hence the Son is not sent by the Holy Spirit except perhaps in so far as he is man. For this reason Basil explains the aforementioned authorities in the sense that by Spirit is meant the Father in so far as Spirit connotes the divine essence as in the Gospel of John (4:24): “God is spirit”; and so Hilary explains this in his book on the Trinity.

Jednakże według Greków, Osoba jest posyłana jedynie przez tę, od której przedwiecznie pochodzi, toteż Syn nie jest posyłany przez Ducha Świętego, chyba że jako człowiek. Dlatego Bazyli wyjaśnia przytoczone wyżej teksty (78)w ten sposób, że przez Ducha jest tu rozumiany Ojciec, o ile z istoty swojej jest Duchem, jak to czytamy u Jana: „Bóg jest Duchem” (79). I tak wyjaśnia to również Hilary w swojej księdze O Trójcy(80).

Но согласно грекам, Лицо не посылается Тем, от Кого не происходит вечно, поэтому Сын посылается Духом Святым лишь постольку, поскольку является человеком. Потому и Василий истолковывает упомянутые свидетельства так, что под Духом подразумевается Отец, ведь по Своей сущности Он Дух, как сказано в Ин 4:24: «Бог есть дух». И Иларий в книге О Троице объясняет это таким же образом.

Илья Бей

Прощание с Родиной

Прощание с Родиной

"Песняры" великолепно поют Полонез Огинского на русском и, конечно, польском. Русская версия: Польская версия: А вот русский текст: Песня, лети как птица в даль, ведь где-то там, В тиши …

Posted by Илья Бей on 9 май 2012, 20:06

from Facebook
Илья Бей

Прощание с Родиной

"Песняры" великолепно поют Полонез Огинского на русском и, конечно, польском.

Русская версия:


Польская версия:А вот русский текст:

Песня, лети как птица в даль, ведь где-то там,
В тиши лесной, стоит у речки синей дом родной.
Где ждет меня любимая и верная, где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза.

Сон ночи несет, несет к далеким берегам моей любви,
Опять все так задумчиво и тихо, только волны,
Только свет и облака, и мы с тобой в руке рука.

Там на холме высоких трав к нему я в детстве бегал сам,
Любил смотреть в глаза святым на образах.
И ангелы, летая, улыбались в белоснежных куполах,
И слышались под сводами чарующие звуки благовеста.

Боже, храни мой край от бед и невзгод, храни,
Не дай позабыть, не дай, куда мы идем и откуда шли.
И от сохи, и от земли, и от лугов, и от реки, и от лесов,
И от дубрав, и от цветущих спелых трав к своим корням
Вернуться должны, к спасенью души обязаны вернуться.

Песня, лети как птица в даль, ведь где-то там,
В тиши лесной, стоит у речки синей дом родной.
Где ждет меня любимая и верная, где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонеза.
Илья Бей

Запорожскому и Мелитопольскому архиепископу Луке Синодом отдана во временное управление Бердянская…